forretningsbetingelser

FORRETNINGS-
BETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET JOHN PETER ANDERSEN

1. Gældende forretningsbetingelser pr. 01.01.2009

Følgende forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som advokatfirmaet påtager sig for en klient.

2. Lovgivning om hvidvask
Advokatfirmaet skal efterleve den gældende lovgivning i Danmark om forebyggelse mod hvidvaskning af penge. Det indebærer bl.a., at advokatfirmaet har pligt til at indhente identitetsoplysninger på klienten i form af billedlegitimation såsom f.eks. pas eller kørekort.  Er klienten et selskab, skal der modtages kopi af selskabets registreringsbevis samt dokumentation for, at den person, der repræsenterer selskabet, er bemyndiget dertil. Denne selskabsrepræsentant skal også levere kopi af billedlegitimation såsom f.eks. pas eller kørekort.

3. Opgaver
Alle opgaver, som advokatfirmaet påtager sig, udføres i overensstemmelse med gældende regler for advokaters virksomhed og bistand efter dansk lovgivning og de advokatetiske regler.

4. Fortrolighed
Advokatfirmaet udøver fuld fortrolighed og diskretion i forbindelse med enhver opgave.

5. Ophavsret
Ophavsretten til enhver form for sagsmateriale, herunder responsa, processkrifter, breve o.l., som udfærdiges af advokatfirmaet, tilhører alene advokatfirmaet og må ikke videregives til eller viderebenyttes af andre uden advokatfirmaets skriftlige samtykke.

6. Ansvar
Advokatfirmaet er ansvarlig for sin rådgivning og bistand i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, dog således at advokatfirmaet og den ved opgaven udførende advokat i alle tilfælde kun kan pålægges ansvar for en sum svarende til den til enhver tid gældende ansvarsdækning på advokatvirksomhedens professionelle ansvarsforsikring, pt. på  ca. 2,5 mio. kr. Ansvaret gælder alene i forhold til klienten og kun for den bistand og rådgivning, der er givet ved den konkrete og fakturerede sag, ikke for bistand leveret af andre af klientens rådgivere eller for oplysninger og materialer leveret af disse. Advokatfirmaet og den ved opgaven udførende advokat er ikke ansvarlig for indirekte skade og tab, driftstab og lignende indirekte økonomiske følgevirkninger.

7. Klager og tvister
Advokatfirmaet er underkastet det danske Advokatråds generelle regler om klager. Alle tvister mellem Advokatfirmaet og klienten er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole og kun ved advokatfirmaets hjemting på virksomhedens hjemstedsadresse.